Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Pēdējie jaunumi

Jauni met.materiāli

Metodisko materiālu izvērtēšanas tabula >>>

Šī tabula ir pieejama arī MY-HUB mājas lapa, kā arī ir oficiāli prezentēta divās starptautiskās konferencēs un ir iesniegti divi zinātniskie raksti.

RĪGAS 3.PAMATSKOLA UZŅEM:

 

Pirmsskolas izglītības grupās izglītojamos uzņem no 3 gadu vecuma ar pašvaldības vai valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un vecāku (aizbildņa) iesniegumu.   

 

Sākumskolā (1.-4.klasē) uzņem izglītojamos ar pašvaldības vai Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu un vecāku iesniegumu.

 

Pamatskolā (5.-9. klasē) uzņem izglītojamos ar Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu vai izglītojamos no citas skolas ar pašvaldības vai Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu un vecāku iesniegumu.

 

Arodapmācībā uzņem izglītojamos no visām valsts skolām, kurās izglītojamie ir mācījušies pēc speciālās pamatizglītības programmām ar atbilstošu izglītības programmas kodu un pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu, kas norādīts bērna pārbaudes kartē un vecāku iesniegumu vai personīgu iesniegumu, ja izglītojamais ir 18 gadus vecs.

 


 Piesakot izglītojamo skolā, nepieciešami šādi dokumenti:

  • skolas direktoram  adresēts iesniegums;
  • pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums;
  • dzimšanas apliecība vai pases kopija (uzrādot oriģinālu);
  • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u);
  • apliecība par pamatizglītību (stājoties profesionālās pamatizglītības programmās);
  • izglītojamā fotogrāfija (3 x 4 cm).

Skolēnus  atskaita no skolas ar Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā vai pēc vecāku vai aizbildņu iesnieguma. 


NĀC MĀCĪTIES PIE MUMS!


 

Rīgas 3.pamatskola īsteno licencētas pirmsskolas un pamatizglītības programmas. 

Mācību valoda: latviešu.

 

Speciālās pirmsskolas izglītības programmas:

  • ar garīgās attīstības traucējumiem, kods - 01015811;
  • ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods - 01015911 

Izglītojamie, beidzot pirmsskolu, saņem apliecību par pirmsskolas izglītības iegūšanu.

 

Speciālās pamatizglītības programmas 1. – 9. klases skolēniem, kodi -  21015811; 21015911; 21015821; 21025921 

 

2 profesionālās pamatizglītības programmas:

  • būvdarbi, kvalifikācija – būvstrādnieks (1. kvalif. līmenis);
  • ēdināšanas pakalpojumi, kvalifikācija – virtuves darbinieks (1.kvalif.līmenis).

Ārpus mācību stundām izglītojamie  var iesaistīties interešu izglītības pulciņos: vizuālā māksla, tautas dejas, Skolēnu interešu klubs, teātra pulciņš, sporta pulciņš un folkloras kopa „Zīlītes” .

Arodklašu skolēniem prakses laikā ir iespēja kvalifikāciju paaugstināt ēdināšanas uzņēmumos, būvfirmās.

Pēc arodklašu beigšanas absolventi saņem profesionālās pamatizglītības 1. līmeņa kvalifikācijas apliecību.

Pēc skolas beigšanas ir iespējas turpināt mācības arodskolā.