Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

    

SKOLAS VĪZIJA, MISIJA, UZDEVUMI

 

Misija: Sniedzam zināšanas un darba iemaņas atbalstošā vidē, veicinot iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū. 

Vīzija: Atbalsta un informācijas centrs izglītojamajiem, izglītojamā likumiskiem pārstāvjiem vai personām, kas realizē izglītojamā aizgādību (turpmāk – Izglītojamā vecāki), un izglītības iestādēm.

Izglītības iestādes uzdevumi:

-         Īstenot speciālās pirmsskolas izglītības, speciālās pamatizglītības un 1.līmeņa profesionālās pamatizglītības programmas. 

-         Nodrošināt kvalitatīvu izglītojamo attīstības traucējumu iespējami maksimālu pedagoģisko, psiholoģisko un kognitīvo korekciju. 

-         Sagatavot izglītojamos integrācijai sabiedrībā. 

-         Sniegt metodisko palīdzību Izglītojamo vecākiem speciālās pedagoģijas un psiholoģijas jautājumos. 

-         Sadarboties ar izglītojamo vecākiem, citām izglītības iestādēm un nodrošināt kvalitatīvas un operatīvas informācijas apmaiņu.