Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

MĀCĪBU PROCESS

      2019. gada 1. septembrī stājas spēkā jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas. 2019./2020. mācību gadā, sākām  īstenot pakāpeniskas un pēctecīgas pārmaiņas mācību saturā un pieejā ar RIIMC metodiskā centra atbalstu, piedaloties projektā „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā”.

      Pirmsskolas vecumā bērna attīstība norit nevienmērīgi, tāpēc, plānojot mācību procesu, vērtējam bērna fizisko, sociālo un kognitīvo attīstību pēc pirmsskolas izglītības posma kritērijiem, lai organizētu katra bērna individuālajai attīstībai atbilstošu, jēgpilnu un veicinošu pedagoģisko procesu.

      Pirmsskolas izglītības posma atbalsta personāls sadarbībā ar ģimeni izstrādā katra bērna individuālo izglītības plānu, lai ievērotu individuālu mācīšanas stilu, veiktu koriģējoši pedagoģisko darbu un uzsāktu habilitāciju. 

     Mācību satura apguvei tiek izvēlētas tādas mācību metodes, paņēmieni un darba organizācijas formas, kas rosina izziņas darbību un sekmē bērna iesaistīšanos pedagoģiskajā procesā, atbilstoši bērna attīstības vajadzībām.

     Mācību metodes, paņēmieni un organizācijas formas izvēlas atbilstoši bērna spējām un veselības stāvoklim, ievērojot sistemātiskumu un pēctecību. Darbošanās un mācīšanās katru dienu notiek gan telpās, gan ārā.

      Skolotāji mācības plāno vismaz viena mēneša garumā par aktuālu tematu, ņemot vērā svētkus, gadskārtu ieražas un tradīcijas saistībā ar notikumiem apkārtējā vidē un pasaulē, izvēloties prasmes, kuras tiks attīstītas. Mācīšanos plāno sadarbībā ar citiem pirmsskolas izglītības iestādes speciālistiem –speciālo pedagogu un logopēdu, mūzikas un sporta skolotājiem.

1.Dabas veltes nospiedumi kinētiskajās smiltīs.

4. Bērns praktiskā darbībā atlasa dabas veltes pēc kopīgām un atšķirīgām pazīmēm.

2.Rudens veltes formas no plastiska materiāla.

4.Bērns izzina mākslinieciskajā darbībā dažādus materiālus un tehniskos paņēmienus.

3.Bērni izzina, darbojoties ar rudens krāsām.

6.Bērns piedalās pieaugušā organizētā  aktivitātē – rudens ražas vākšana.

PIRMSSKOLAS DZĪVE

Sporta dienas pasākums "Ziemas olimpiāde"

Izlaidums 2021./2022.m.g.!

Posted 22. gada 25. May

Divas izbrīna pilnas ačeles pasaulē skatās platas, platas.

Rāpu skudra pa brūnu zaru, zālē ieskrien vējš.

Mazais cilvēks smejas.

Paskaties, lielie, jūs , kas visu zinat un protat! 

Laujiet viņiem smieties!

Read the rest of this entry »

Tematiskais rīts veltīts Lieldienām.

Posted 22. gada 20. Apr

Nāc nākdama, Lieldieniņa,

Visi bērni tevis gaida,

Visi bērni tevis gaida,

Ar dziesmām, rotaļām. 

Read the rest of this entry »

Bērnu darbu tematiskā izstāde "Leduspuķes"

Posted 21. gada 20. Dec

Pa baltu sniegotu taku tu nāc

Un dīvainās puķes aplūkot sāc.

 Baltas leduspuķes rūtīs,

Kā balti sapņi mūsu krūtīs.

Read the rest of this entry »

Tematiskais rīts veltīts Latvijas valsts svētkiem

Posted 21. gada 14. Nov

Tā zeme ir dzimtene mana, te izaugt un dzīvot man ļauts.

Ik puķe tās vārdu man zvana, šo zemi par Latviju sauc.

                           (A. Sakse.) 

Lāčplēša diena

Posted 21. gada 14. Nov

Pirmsskolas izglītības grupu sveču tematiskā izstāde veltīta Lāčplēša dienai.

ATCERIES. GODINI. PIEMINI. Pirmsskolas izglītības grupu sveču tematiskā izstāde veltīta Lāšplēša dienai.

ATCERIES. GODINI. PIEMINI. Pirmsskolas izglītības grupu sveču tematiskā izstāde veltīta Lāšplēša dienai. ATCERIES. GODINI. PIEMINI.

Read the rest of this entry »

Izstāde: “Rudens rota pagalmā”.

Posted 21. gada 18. Oct

Visu gadu ražu krāju,

Rudentiņu gaidīdams;

Kad atnāca Rudentiņš

Liku ražu pagalmā!

Lai brīnās lieli , mazi

Kādi joki sanākuši!

Izsakām pateicību bērnu ģimenēm par sagādātajām dabas veltēm.

Read the rest of this entry »

Jauno talantu darbu izstāde 2020./2021.m.g.

Posted 21. gada 10. May

Jauno talantu darbu izstāde mūsu pirmsskolā.

Read the rest of this entry »

Lieldienas pirmsskolas izglītības grupās

Posted 21. gada 29. Mar

Spīdi, spīdi saulīte, lai ir priecīgs rīts,

Teci, teci saulīte mēs tev ejam līdz,

Saki, saki saulīte visām tumsām nē,

Spīdi, spīdi saulīte katrā sirsniņā.

Read the rest of this entry »

Ziemassvētku norise 2020./2021.m.g.

Posted 20. gada 30. Dec

Kas ir ziemassvētki?

Vai tu pateikt vari..

Maza, maza eglīte,

Asas asas adatas!

Spoža, spoža svecīte,

Karsta, karsta liesmiņa!

Maza, maza dziesmiņa,

Liela, liela dāvana!

Ziemassvētkos  pirmsskolas izglītības  grupiņās pie bērniem nāk ciemos  ziemas pasakas.

Lai Ziemassvētku brīnums ienāk arī jūsu mājās! Priecīgus svētkus!

Read the rest of this entry »

Izstāde "Rudens krāsas"

Posted 20. gada 8. Oct

Sudraba tīmekļi lido pa gaisu,
Rudens, rudens ir klāt.
Ak, kā gribētos vēl ko skaistu
Izjust vai izdomāt!
(J. Osmanis)

Šeit jūs varat aplūkot pirmsskolas izglītības grupu bērnu un vecāku darbu fotogrāfijas no tematiskās izstādes “Rudens krāsas”.

Read the rest of this entry »