Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

    

Rīgas 3.pamatskola
Darba plāns
2021./2022.m.g.

Nr.

Pasākums/aktivitāte

Laiks

Atbildīgais/-ie

Mēnešu plānojums

Septembris – adaptācija un drošība

 1.  

Zinību dienas svinīgais pasākums

1.septembris

A.Putniņa

 1.  

Adaptācijas nedēļa

septembra pirmā nedēļa

A.Putniņa

 1.  

Vecāku sapulces

1.semestris

A.Putniņa, klašu audzinātāji

 1.  

Skolas Padomes sanāksme

9.septembris

D.Skeranska

 1.  

Drošības dienas.

23.septembris

L.Grafcova,

A.Putniņa

 1.  

Audzinātāju sanāksme

7.septembris

A.Putniņa

 1.  

Projekta "Zinu, protu, varu!" aktivitāte

8.septembris

Le.Jansone  

 

 1.  

Pasākums "Kopā varam-kopā darām!"

13. -24.

septembris

Le.Jansone

M.Brička

 1.  

Projekta "Zinu, protu, varu!" aktivitātes

22.,24. septembris

Le. Jansone

 1.  

Spēļu stunda

14.,15.,16. septembris

A.Rītiņš

 1.  

Skolas pārgājiena diena

17. septembris

A.Putniņa,

klases audzinātāji

 1.  

 

Pasākums programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros

17. septembris

Le.Jansone

A.Putniņa

 1.  

Krustvārdu mīklu konkurss par sportu.

Visu mācību gadu

A.Rītiņš

Oktobris – tehnoloģiju joma

 1.  

Skolotāju diena

4. oktobris

A.Putniņa

 1.  

 

Drošības nodarbība 1.a klases

6. oktobris

A.Putniņa

 1.  

Projekta "Zinu, protu, varu!" noslēguma aktivitāte

15. oktobris

Le.Jansone

 1.  

Leļļu teātris, programmas "Latvijas skolas soma " ietvaros.

1.oktobris

A.Putniņa

Le. Jansone

 1.  

Bērnu un vecāku darbu tematiskā izstāde “Rudens rota pagalmā”.

7.oktobris

 

Pirmsskolas izglītības grupu skolotājas

 1.  

Pārvietošanās ar braucamlīdzekļiem

oktobris

A.Rītiņš

 1.  

Dinamiskās pauzes

oktobris/decembris

A.Rītiņš

 1.  

Tehnoloģiju mēneša noslēguma pasākums

 

A.Blāze

Novembris – sociālā pilsoniskā joma

 1.  

Lāčplēša dienai veltīta klases stunda

8.-11. novembris

A.Putniņa,

klašu audzinātāji

23.

Latvijas dzimšanas dienas video

8.-17. novembris

A.Putniņa

24.

Programmas "Latvijas skolas soma" pasākums

novembris

A.Putniņa

Le.Jansone

25.

Sociālā un pilsoniskā mēneša noslēguma pasākums

 

E.Dzintare-Alilujeva

26.

Pirmsskolas izglītības grupu izstāde veltīta Lāčplēša dienai.

 

Valsts svētkus gaidot tematiskais rīts: “Manai Latvijai”.

11.novembris

Pirmsskolas izglītības grupu skolotājas

B. Rubiķe

 

27.

Spēka diena

novembris

A.Rītiņš

28.

Riņķa griešanas konkurss

novembris

A.Rītiņš

29.

 Šķēršļu pārvarēšana

novembris

A.Rītiņš

Decembris – kultūras joma

30.

 

Programmas "Latvijas skolas soma " pasākums

decembris

A.Putniņa

Le.Jansone

31.

Klases Ziemassvētku pasākumi

decembris

klašu audzinātāji

32.

Bērnu darbu tematiskā  izstāde “Leduspuķes”

10.decembris

 

Pirmsskolas izglītības grupu skolotājas

33.

Gadskārtu ieražu svētki „Ziemassvētku jampadracis”

16.decembris

 

B. Rubiķe

34.

Kultūras mēneša noslēguma pasākums

decembris

I.Pavlovska

35.

Dambretes turnīrs

decembris

A.Rītiņš

36..

Slēpošanas diena

decembris

A.Rītiņš

37.

Filmas par sportu/olimpiskajām spēlēm

decembris

A.Rītiņš

Janvāris – matemātikas joma

38.

Ziemas sporta diena (C klases, 1.-3.a kl.)

janvāris

M. Brička

39.

Programmas  "Latvijas skolas soma" pasākums

janvāris

Le.Jansone

A.Putniņa

40.

Ziemas sports

janvāris

A.Rītiņš

41.

Basketbola konkursi

janvāris

A.Rītiņš

42.

Matemātikas mēneša noslēguma pasākums

janvāris

I. Šveda-Rupaine

 

Februāris – valodu joma

43.

Programmas “Latvijas skolas soma” pasākums

februāris

Le.Jansone

A.Putniņa

44.

Skaļās lasīšanas konkurss

februāris

A.Putniņa

M.Kreigere

45.

Glītrakstu konkurss

februāris

A.Putniņa

valodu skolotāji

46.

Draudzības nedēļa

 

14.-18. februāris

 

Pirmsskolas izglītības grupu skolotājas

47.

Valodas mēneša noslēguma pasākums

februāris

E.Ore

48.

Sporta dienas pasākums pirmsskolas grupās „Ziemas olimpiāde”

23.februāris

 

V. Jansone

 

49.

Šautriņu mešanas turnīrs

februāris

A.Rītiņš

50.

Spēļu stunda (florbols)

februāris

A.Rītiņš

Marts – karjera

51.

Programmas “Latvijas skolas soma” pasākums

marts

Le.Jansone

A.Putniņa

52.

Ekskursija uz skolu ( atvērto durvju diena).

24. marts

 

I. Vīksna

53.

Aukliņlēkšanas konkurss

marts

A.Rītiņš

54.

Spēļu stunda (volejbols)

marts

A.Rītiņš

55.

Karjeras mēneša noslēgums

marts

L.Role

Aprīlis – dabas joma

56.

Programmas “Latvijas skolas soma” pasākums

aprīlis

L.Jansone

A.Putniņa

57.

Lieldienu pasākums klasēs

aprīlis

Klašu audzinātāji

58.

Mēs spēlējam teātri :„Trīs pasakas par olu”...

16. aprīlis

Pirmsskolas izglītības grupu skolotājas

B. Rubiķe

59.

Novusa turnīrs

 

Spēļu stunda  (futbols )

aprīlis

 

aprīlis

A.Rītiņs

 

A.Rītiņs

60.

Dabas mēneša noslēgums

aprīlis

R.Iesalniece

Maijs – veselības joma

61.

Drošības diena skolā

maija pēdējā nedēļā

L.Grafcova

62.

Sporta diena (C klases, 1.-3.a kl.)

25./26.maijs

M.Brička

63.

Programmas “Latvijas skolas soma” pasākums

maijs

Le.Jansone

A.Putniņa

64.

"Gada balva" nomināciju piešķiršana pa klasēm

maija pēdējā nedēļa

A.Putniņa

65.

Konkursi un stafetes

maijs

A.Rītiņš

66.

Veselības mēneša noslēgums

maijs

M.Brička

67.

Skolas pēdējā diena

 "Sveika vasara!"

31. maijs

 

A.Putniņa,

Klašu audzinātāji

68.

Izstāde veltīta Mātes dienai „Dāvana māmiņai”.

6. maijs

 

Pirmsskolas izglītības grupu skolotājas

69.

Gada noslēguma koncerts. Izlaidums.

26. maijs

 

Pirmsskolas izglītības grupu skolotājas

B. Rubiķe

Jūnijs

70.

Izlaidums

 

A.Putniņa

G.Strapcāne

71.

Gadskārtu ieražu svētki. Ielīgošana: „ Nāc, saulītē”.

21. jūnijs

B. Rubiķe

 

Skolas Metodiskās Padomes organizētie pasākumi

72.

Metodiskās padomes sanāksme.

Metodiskā darba plānojums 2021./2022.m.gadam.

Metodisko komisiju vadītāju pienākumu un komisiju darba organizācija 2021./2022.m.g.

Mācību gada pedagoģiski – metodisko uzdevumu noteikšana.

augusts

MP,MK

 

73.

Metodiskā pēcpusdiena.

Mācību jomu koordinatoru un  pedagogu  profesionālās sarunas, pieredzes apmaiņa.

Skolotāju metodiskās apvienības kopsapulce.

oktobris

 

 

7.oktobris

MP, MK

 

 

I. Vīksna,

74.

Metodiskā pēcpusdiena, tiekoties skolas jomu koordinatoriem.

Mācību tematisko mēnešu organizēšana skolā, izvērtējums. Septembris, oktobris, novembris, decembris (pasākumi, atbildība).

decembris

MP, MK

75.

1.semestra metodiskā darba izvērtējums par izvirzīto uzdevumu realizācijas gaitu.

Pārbaudes darbu atspoguļojums e-klasē. Skolēnu sasniegumi un pārbaudes darbu „+” un „-”.

Individuālie plāni  un korekcijas darbs.

janvāris

MP, MK

 

 

 

 

 

76.

Bērnu attīstības un individuālo izglītības plānu  izvērtēšana, sadarbība ar speciālistiem un bērnu ģimeni.

janvāris

I. Vīksna, pirmsskolas izglītības grupu atbalsta personāls

77.

Metodiskā pēcpusdiena.

Sarunas un analīze par  augustā noteikto mācību gada pedagoģiski – metodiskajiem uzdevumiem.

 

Risinājumi, noteikto metodisko uzdevumu īstenošanai, problēmu gadījumā.

 

 

marts

MP, MK

78.

Skolas metodiskās dienas organizēšana- mana pozitīvā pieredze.

Pieredzes apmaiņa- metodiskajās komisijās

 "Skolēnu pašvadīta mācīšanās un digitālā pratība mācību stundās"

maijs

MP, MK

79.

Metodiskā pēcpusdiena, tiekoties ar skolas jomu koordinatoriem.

Mācību tematisko mēnešu   organizēšana skolā, izvērtējums. Septembris, oktobris, novembris, decembris (pasākumi, atbildība).

Otrā semestra un gada skolēnu mācību darba un pārbaudes darbu  rezultāti, to izvērtējums  un apkopojums.  Programmu izpilde, problēmas, pilnveides nepieciešamība.

Diskusija metodiskajās komisijās – mācīšanās traucējumu korekcija un skolēnu izaugsmes dinamika. Skolēniem sniegtais atbalsts.

jūnijs

MP, MK

80.

Priekšlikumi metodiskā darba pilnveidei skolā 2022./2023.m.g.

jūnijs

MP, MK

Metodisko komisiju organizētie pasākumi

81.

Klašu audzinātāju sanāksmes

4x gadā

 

82.

Tematisko mēnešu pasākumi

Visu mācību gadu

 

Karjeras pasākumi

83.

 

’Karjeras karuselis’’-tikšanās ar absolventiem (pieredzes stāsti).(Attālināti)

Novembris

L.Role

84.

 

Kursos apgūto metodiku aprobācija arodklašu  izglītojamajiem.

 

Decembris

85.

 

Karjeras pasākums sākumskolai’’ Es šeit un tagad’’(krāsaino smilšu stāsti, graudu spēles).

Janvāris

86.

 

Kursos apgūto metodiku aprobācija pamatskolas izglītojamajiem.

 

Februāris

87.

 

“Matemātika un valoda manā ikdienā”- karjeras pasākums valodas un matemātikas mēnešu ietvaros.

Marts

88.

Atvērto durvju dienas arodklasēs. Karjeras stacija dzīvesprasmju mēneša noslēgumā.

Aprīlis

89.

 

Konsultācijas grupās izglītojamajiem, kuriem tas nepieciešams.(Pēc klases audzinātāja ieteikuma.)

Maijs

90.

 

Konsultācijas grupās 9.klašu izglītojamajiem.

Maijs

Bibliotēkas pasākumi

91.

Izstādes skolēniem ,kas veltītas latviešu un ārzemju kultūras darbinieku jubilejām.

Visu mācību gadu.

 

M.Kreigere

 

92.

Gatavošanās un dalība LNB organizētajā Bērnu un Jauniešu žūrijas pasākumā.

Septembris- aprīlis

83.

Skaļās lasīšanas konkurss

Februāris

 

Skolas Padomes sanāksmes

94

Sanāksme

septembris

D.Skeranska

D.Skeranska

95

Sanāksme

marts

Konsīliji

96.

Adaptācija

decembris

G.Strapcāne

87.

1.-4.kl., C klases

decembris

98.

5.-9.ab klases, arodi

decembris

99.

1.-4.kl., C klases

maijs

100.

5.-9.ab klases, arodi

maijs

Pedagoģiskās Padomes sēdes

101.

Mācību un audzināšanas darba galvenie uzdevumi un virzieni 2021./2022.m.g.

augusts

Vadība

102.

1.semestra mācību un audzināšanas darba izvērtēšana.

decembris

Vadība

103.

2.semestra mācību un audzināšanas darba izvērtēšana.

 

2021./2022.m.g. izvirzīto uzdevumu analīze.

maijs

Vadība

 

104.

Skolas pašvērtējuma aktualizēšana

Jūnijs, augusts

Vadība

105.

Pedagoģiskās padomes sēde pirmsskolas izglītības grupās

(Tēma: pedagoģiskā darba tematiskais plānojums.)

2.septembris

I.Vīksna

106.

Pedagoģiskās padomes sēde pirmsskolas izglītības grupās

(Tēma: pedagogu pusgada atskaites par bērnu attīstību .

Prognozes par sešgadīgo bērnu gatavību skolai.)

20. janvāris

I.Vīksna

107.

Pedagoģiskās padomes sēde pirmsskolas izglītības grupās

(Tēma: bērnu sasniegumu izvērtēšana.Skolotāju pašvērtējums.)

19. maijs

 I. Vīksna

Informatīvi un pieredzes apmaiņas pasākumi pedagogiem

108.

Informatīvās sanāksmes

1 x mēnesī

Vadība

108.

Profesionālās pilnveides kursi/lekcija administrācijai

Oktobris

Vadība

109.

Profesionālās pilnveides kursi/lekcija administrācijai

Oktobris

D.Skeranska

110.

Metodiskā diena

1 x semestrī

G.Strapcāne

L.Jansone

A.Putniņa

111.

Atklāto rotaļnodarbību organizēšana kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošana

4. oktobris

- 22. aprīlis

 

Pirmsskolas izglītības grupu skolotājas

112.

Pieredzes apmaiņa ar atgādnēm izglītojamajiem ar AST

31. marts

 

I. Vīksna

Atbalsta pasākumi

113.

 

Atbalsta personāls – atbilstoši darba plānam

Visu mācību gadu

Atbalsta personāls

114..

Atbalsta personāla iknedēļas rīti

Pirmdienās, plkst.10.00

L.Grafcova

115.

Labas aprūpes darbnīca

 

1 x mēnesī, katru ceturto nedēļu

L.Grafcova