Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Pēdējie jaunumi

Jauni met.materiāli

Metodisko materiālu izvērtēšanas tabula >>>

Šī tabula ir pieejama arī MY-HUB mājas lapa, kā arī ir oficiāli prezentēta divās starptautiskās konferencēs un ir iesniegti divi zinātniskie raksti.

Rīgas 3.pamatskolas LABAS APRŪPES DARBNĪCA

Posted 19. gada 18. Sep

Skolā ir LAD ( Labas aprūpes darbnīca), kuru vada Skolas sociālais pedagogs.

LAD sanāksmes notiek otrdienas rītos. Mērķis ir sniegt vispusīgu atbalstu izglītojamiem, viņu vecākiem, Skolas darbiniekiem, lai uzlabotu izglītojamo dzīves kvalitāti.

LAD tiek veicināta sadarbība starp atbalsta personālu, Skolas administrāciju, pedagogiem un vecākiem, identificēta potenciālā mērķgrupa atbalsta sniegšanai, kā arī ieteikti iespējamie mācību grūtību, uzvedības traucējumu un sociālo problēmu risināšanas modeļi, sastādot rīcības plānu un pārraugot situāciju.

Skolai notiek sadarbība ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, Labklājības departamentu, Rīgas un citu reģionu Sociālajiem dienestiem, pašvaldības un valsts policiju, probācijas dienestu, Bāriņtiesu, Veselības aprūpes iestādēm, Krīzes centriem, Ārpus ģimenes aprūpes iestādēm, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju u.c. valsts un nevalstiskām organizācijām. Sadarbība notiek gan pēc Skolas iniciatīvas, gan attiecīgo iestāžu iniciatīvas. Sadarbība notiek gan telefona sarunās, gan tikšanās ar attiecīgajām institūcijām, gan starpinstitucionālajās sanāksmēs, gan rakstisku iesniegumu un atbilžu veidā, taču ne vienmēr sadarbība ir efektīva un sniedz vēlamos rezultātus.

Sadarbības analīze tiek veikta vienu reizi gadā – mācību gada beigās, kad tiek izvērtēta starpinstitucionālās sadarbības efektivitāte. Pēc iepriekšējo gadu pieredzes visefektīvākā sadarbība ir bijusi ar Sociālajiem dienestiem, Ārpus ģimenes aprūpes iestādēm, Labklājības departamentu.

Skolai ir arī regulāra un ļoti plaša sadarbība ar izglītojamo vecākiem gan individuāli, gan grupās. Tā notiek ne tikai ar klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem, bet arī ar skolas administrāciju un skolas atbalsta personālu.

Visneveiksmīgākās sadarbības ir bijušas ar Valsts policiju, Bāriņtiesu un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. Tā drīzāk ir bijusi informācijas apmaiņa, jo no attiecīgo iestāžu puses ir trūkusi atgriezeniskā saite.

Izglītojamie, kuriem ir problēmas ar uzvedību tiek uzņemti Skolas raižu bērnu uzskaitē, kur katram ir sava mapīte ar uzskaites karti (pa datumiem ar veiktajiem pasākumiem ) un visiem pārējiem dokumentiem (paskaidrojumiem, iesniegumiem, aktiem, izrakstiem no LAD u.c. sanāksmju protokoliem, saraksti ar dažādām institūcijām utt.). Lai veiktu analīzi par visiem Skolas raižu bērniem, dati tiek apkopoti kopīgā tabulā „Atbalsts raižu bērniem”. Tabulā ir īsi aprakstīta problēmsituācija, darbs ar izglītojamo, sadarbība ar institūcijām un ģimeni, un secinājumi, kuri tiek ņemti vērā gan individuālajā darbā ar izglītojamo un viņa ģimeni, gan plānojot un īstenojot sociālpedagoģisko darbu, ievērojot objektīvās nepieciešamības un reāli pieejamos resursus.

Katram izglītojamajam ir izstrādāta individuāla karte ar problēmsituācijas aprakstu, ar konkrētu vienošanos un rīcības plānu (ar izglītojamo, vecākiem, darbiniekiem u.c. ), situācijas pārraudzību, kas tiek apstiprināta ar parakstiem. Nākamajā tikšanās reizē tiek apkopots rezultāts, ja nepieciešams, izstrādāts turpmākās darbības plāns, iesaistot ne tikai Skolas speciālistus, bet arī citus speciālistus vai nepieciešamās institūcijas.

Pirmsskolas izglītības posmā psiholoģisko atbalstu un arī sociālpedagoģisko atbalstu ikdienā izglītojamiem un viņu vecākiem sniedz skolas administrācija, psihologs, ārsti, medmāsa. Regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās, fiziskās un sociāli pedagoģiskās vajadzības. Atbalsta personāls analizē izglītojamo uzvedību, tostarp uzvedības problēmas un vardarbības gadījumus, iesniedz ieteikumus, sadarbojas ar bērna ģimeni.